โครงสร้างและลักษณะ

การบริหารเมืองพัทยา  ( 2543 – ปัจจุบัน)

เมืองพัทยา  ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา  ปี  2542 

เมืองพัทยา  ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา  ปี  2542  ได้กำหนดรูปแบบแตกต่างไปจากเดิม  ตาม  พ.ร.บ. เมืองพัทยา  ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา  ปี  2521  มาเป็นการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาโดยตรงจากประชาชน โครงสร้างการบริหารเมืองพัทยา จึงประกอบด้วย

 1. สภาเมืองพัทยา
 2. นายกเมืองพัทยา
 1. สภาเมืองพัทยา  ประกอบด้วย สมาชิก จำนวน 24 คน อยู่ในวาระคราวละ 4 ปี ซึ่งเลือกตั้งโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเมืองพัทยา และสภาเมืองพัทยาในเขตเมืองพัทยา และสภาเมืองพัทยาให้มีประธานเมืองพัทยา 1 คน รองประธานเมืองพัทยา 2 คน แล้วเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง และให้มีหน้าที่ดำเนินกาประชุมและดำเนินกิจการอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับเมืองพัทยา
 2. นายกเมืองพัทยา ให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในเขตเมืองพัทยา ดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี และนายกพัทยาสามารถแต่งตั้งรองนายกเมืองพัทยา จำนวนไม่เกิน 4 คน

คุณสมบัติเบื้องต้น ของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเมืองพัทยา

1)              มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด

2)              มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง

3)              สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาหรือเทียบเท่า และ

4)              มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัธย่เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อบกว่าหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง หรือเป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยาในวันสมัครรับเลือกตั้ง และได้เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือกฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที่ ให้เมืองพัทยาในปีที่สมัครหนึ่งปี

นายกเมืองพัทยา  มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

 1. กำหนดนโยบายและรับผิดชอบในการบิหารราชการของเมืองพัทยาให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบัญญัติ และนโยบาย
 2. สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเมืองพัทยา
 3. แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการ นายกเมืองพัทยา ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษาหรือคณะที่ปรึกษา
 4. วางระเบียบเพื่อให้งานของเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี หรือผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย หรือตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของนายกเมืองพัทยา หรือนายกเทศมนตรีหรือคณะเทศมนตรี

สำหรับปลัดเมืองพัทยา ให้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา เป็นผู้บังคับบัญชา พนักงานเมืองพัทยาและลูกจ้างเมืองพัทยา รองจากนายกเมืองพัทยา และทำหน้าที่เป็นเลขานุการสภาเมืองพัทยา มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการ และการจัดประชุม และงานอื่นตามที่สภาเมืองพัทยามอบหมาย

การแบ่งส่วนราชการเมืองพัทยา  เมืองพัทยาแบ่งส่วนราชการ ดังนี้

 1. สำนักปลัดเมืองพัทยา
 2. ส่วนราชการอื่น ตามที่นายกเมืองพัทยาประกาศกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย

อ้างอิง : http://reg.ksu.ac.th/teacher/katanyu/lesson/4.doc

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: