ที่มาของสมาชิก

มาจากการเลือกตั้งโดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้

นายก อบจ. ส.อบจ.
คุณสมบัติ1.     สัญชาติไทยโดยการเกิด2.     อายุไม่ต่ำ่กว่า 30  ปี บริบูรณ์ใน
วันเลือกตั้ง3.     มีชื่ออยู่ในทะเบียนในเขตเลือกตั้งที่จะสมัครเป็นเวลาติดต่อไม่น้อยกว่า  1  ปี
นับถึงวันสมัคร  หรือเสียภาษีบำรุงท้องที่เป็นเวลาติดต่อกัน  3 ปีนับถึงปีที่สมัคร

4.    วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  หรือเทียบเท่า  หรือเคยเป็น ส.อบจ. / ส.จ. / ผ.ถ. / ส.ส. / ส.ว.

ลักษณะต้องห้าม

1.  ตามมาตรา  45  (1) –  (16)  ของ พรบ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2546

2.  ไม่เป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง ส.ถ.  /
ผ.ถ.  /  รอง ผ.ถ.  /  เลขานุการหรือที่ปรึกษา  เพราะมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่ทำร่วมกับ
อปท. นั้น  ยังไม่ครบ  5  ปีนับถึงวันสมัคร

คุณสมบัติ1.     สัญชาติไทยโดยการเกิด2.     อายุไม่ต่ำ่กว่า  25  ปี บริบูรณ์ใน
วันเลือกตั้ง3.     มีชื่ออยู่ในทะเบียนในเขตเลือกตั้งที่จะสมัครเป็นเวลาติดต่อไม่น้อยกว่า  1  ปี
นับถึงวันสมัคร  หรือเสียภาษีบำรุงท้องที่เป็นเวลาติดต่อกัน  3 ปีนับถึงปีที่สมัคร

***  ไม่ได้กำหนดวุฒิการศึกษา

ลักษณะต้องห้าม

1.  ตามมาตรา  45  (1) –  (16)  ของ พรบ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2546

2.  ไม่เป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง ส.ถ.  /
ผ.ถ.  /  รอง ผ.ถ.  /  เลขานุการหรือที่ปรึกษา  เพราะมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่ทำร่วมกับ
อปท. นั้น  ยังไม่ครบ  5  ปีนับถึงวันสมัคร

อ้างอิง : http://www2.ect.go.th/about.php?Province=1171&SiteMenuID=5600

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: