ลำดับกษัตริย์ในสมัยอยุธยา

พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา

กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีของไทยอยู่นาน  417  ปี  มีพระมหกษัตริย์ปกครองทั้งสิ้น  34  พระองค์นับรัชกาลได้  35  รัชกาล  ดังนี้

 

รัชกาลที่ พระนาม ปีที่ครองราชย์ (พ.ศ.) เหตุการณ์หรือพระราชกรณียกิจสำคัญ
1 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1  (พระเจ้าอู่ทอง) 1893 – 1912 – สถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี – จัดระเบียบการปกครองแบบจตุสดมภ์
2 สมเด็จพระราเมศวร 1912–1913  (ครั้งที่ 1)
3 สมเด้๗พระบรมราชาธิราชที่ 1 (ขุนหลวงพระงั่ว) 1913 – 1931 -สุโขทัยยอมอยู่ใต้อำนาจอยุธยา
4 สมเด็จพระเจ้าทองลัน (หรือเจ้าทองจันทร์) 1931 (7 วัน)
5 สมเด็จพระราเมศวร 1931–1938  (ครั้งที่ 2) – ทำสงครามชนะล้านนา   – ตีนตรเมืองหลวงของเขมร (ขอม) ได้
6 สมเด็จพระรามราชาธิราช 1938 – 1952 – สุโขทัยประกาศอิสรภาพ
7 สมเด้จพระอินทราชา (เจ้านครอินทร์) 1952 – 1967 – อยุธยากลับมีอำนาจเหนือสุโขทัยอีก
8 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา) 1967 – 1991 – รบชนะอาณาจักรเขมร  – รวมสุโขทัยเข้ากับอยุธยาเมื่อ พ.ศ. 1981
9 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 1991 – 2031 – ปฏิรูปการปกครองรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลาง   – ประกาศใช้ระบบศักดินา
10 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 (พระอินทราชาที่ 2) 2031 – 2034
11 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 2034 – 2072 – หล่อพระศรีสรรเพชญ์  – โปรตุเกสเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับไทย
12 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4 (หน่อพุทธางกูร) 2072 – 2076
13 พระรัษฎาธิราช 2076 – 2077 (5 เดือน)
14 สมเด็จพระไชยราชาธิราช 2077 – 2089 – อยุธยาทำสงครามกับพม่าเป็นครั้งแรก -ล้านนายอมเป็นประเทศราชของอยุธยา
15 พระยอดฟ้า (พระแก้วฟ้า) 2089 – 2091
16 ขุนวรวงศาธิราช 2091 (42 วัน)
17 สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ (พระเจ้าช้างเผือก) 2091 – 2111 -ไทยเสียสมเด็จพระสุริโยทัยในการรบกับพม่า เมื่อ พ.ศ. 2091- ไทยแพ้พม่าในสงครามช้างเผือก พ.ศ. 2106
18 สมเด็จพระมหินทราธิราช 2111 – 2112 – เสียกรุงอยุธยา  ครั้งที่ 1  แก่พม่า  เมื่อ พ.ศ. 2112
19 สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช (พระสรรเพชญ์ที่ 1) 2112 – 2133 – อยุธยาเป็นประเทศราชของพม่า 15 ปี  -เขมรโจมตีไทยหลายครั้ง – พระนเรศวรทรงประกาศอิสรภาพจากพม่า เมื่อ พ.ศ. 2127
20 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (พระสรรเพชญ์ที่ 2) 2133 – 2148 – ไทยชนะพม่าในสงครามยุทธหัตถี พ.ศ. 2135 -ไทยขยายอาณาเขตออกไปกว้างขวางออกไปกว้างขวางกว่าสมัยใดๆ
21 สมเด็จพระเอกาทศรถ (พระสรรเพชญที่ 3) 2148 – 2153 – ส่งทูตไปฮอลันดา นับเป็นทูตไทยคณะแรกที่ไปยุโรป
22 พระศรีเสาวภาคย์ (พระสรรเพชญ์ที่ 4) 2153-2154 (1ปี2เดือน)
23 สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม (พระอินทราชา) 2154 – 2171 – พบรอยพระพุทธบาทสระบุรี -ทรงนิพนธ์กาพย์มหาชาติ
24 สมเด็จพระเชษฐาธิราช 2171 – 2172  (8 เดือน)
25 พระอาทิตย์วงศ์ 2172 ( 38 วัน)
26 สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง (พระสรรเพชญ์ที่ 5) 2172 – 2199 – ได้เขมรเป็นเมืองประเทศราช
27 สมเด็จเจ้าฟ้าไชย (พระสรรเพชญที่ 6) 2199  (3-5 เดือน)
28 สมเด็จพระศรีสุธรรมราชา (พระสรรเพชญ์ที่ 7) 2199 (2 เดือน)
29 สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 2199 – 2231 – ส่งออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) เป็นทูตไปฝรั่งเศส –รับวิทยาการจากชาติ   ตะวันตกเข้ามามาก -เป็นยุคทองของวรรณคดี
30 สมเด็จพระเพทราชา 2231 – 2246 – ความสัมพันธ์กับฝรั่งเศสสิ้นสุดลง –การค้ากับต่างประเทศลดลง– เกิดกบฏในเมืองต่างๆ 4 ครั้ง
31 สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 (พระเจ้าเสือ) 2246 – 2251 – เรื่องราวของพันท้ายสรสิงห์
32 สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 9 (พระเจ้าท้ายสระ) 2251 – 2275 – ขุดคลองมหาไชยเชื่อมแม่น้ำแม่กลองกับแม่น้ำท่าจีน
33 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ 2275 – 2301$ – ส่งสมณทูตไปฟื้นฟูพุทธศาสนาในลังกา -มีความรุ่งเรืองด้านวรรณกรรม กวีสำคัญได้แก่ เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร (เจ้าฟ้ากุ้ง)
34 สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร (ขุนหลวงหาวัด) 2301 (1 เดือน)
35 สมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์ (พระเยจ้าเอกทัศ) 2301 – 2310 – เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 แก่พม่า  เมื่อ พ.ศ. 2310  เป็นอันสิ้นสุดสมัยอยุธยา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ้างอิง : http://www.kwc.ac.th/0e-book%20ThaiKingdom/10AUTaYa4.htm

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: