ลำดับนายกรัฐมนตรีไทย

Flag of ไทย   นายกรัฐมนตรีไทย (พ.ศ. 2475 – ปัจจุบัน) Flag of ไทย
ลำ
ดับ
ที่
รูป นาม ครม.
คณะ
ที่
นรม.ดำรงตำแหน่ง นรม.พ้นจากตำแหน่ง วันแถลง
นโยบาย
วันที่ โดย วันที่ โดย
1 พระยามโนปกรณ์ นิติธาดา
(ก้อน หุตะสิงห์)
1 28 มิถุนายน 2475

มติสภาผู้แทนราษฎร

9 ธันวาคม 2475 ประกาศใช้
รัฐธรรมนูญ
ฉบับถาวร
(10 ธันวาคม 2475)
ไม่มีการแถลงมีหลัก 6 ประการ
28 มิถุนายน 2475
2 10 ธันวาคม 2475 มติสภาผู้แทนราษฎร 31มีนาคม 2476 พระราชกฤษฎีกา
ให้ปิดสภาผู้แทน
และตั้ง ครม. ชุดใหม่
20 ธันวาคม 2475
3 1 เมษายน 2476 พระราชกฤษฎีกา 20 มิถุนายน 2476 รัฐประหารนำโดย
พ.อ.พระยาพหล
พลพยุเสนา
1 เมษายน 2476
2 พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา
(พจน์ พหลโยธิน)
4 24 มิถุนายน 2476 มติสภาผู้แทนราษฎร 14 ธันวาคม 2476 ลาออกเพราะ
มีการเลือกตั้ง
ส.ส.ประเภท 1
26 มิถุนายน 2476
5 16 ธันวาคม 2476 มติสภาผู้แทนราษฎร 21 กันยายน 2477 ลาออก เพราะ
สภาไม่อนุมัติ
สนธิสัญญา
จำกัดยาง
ของรัฐบาล
25 ธันวาคม 2476
6 22 กันยายน 2477 มติสภาผู้แทนราษฎร 8 สิงหาคม 2480 ลาออก เพราะ
กระทู้เรื่องขายที่ดิน
พระคลังข้างที่
24 กันยายน 2477
7 9 สิงหาคม 2480 มติสภาผู้แทนราษฎร 20 ธันวาคม 2480 สภาครบวาระ
มีการเลือกตั้งทั่วไป
11 สิงหาคม 2480
8 21 ธันวาคม 2480 มติสภาผู้แทนราษฎร 16 ธันวาคม 2481 รัฐบาลยุบสภา
11 กันยายน 2481
เลือกตั้งทั่วไป
23 ธันวาคม 2480
3 จอมพล แปลก พิบูลสงคราม
(แปลก ขีตตะสังคะ)
9 16 ธันวาคม 2481 มติสภาผู้แทนราษฎร  มีนาคม 2485 ลาออก เพื่อให้
มีการเปลี่ยนแปลง
ครม.ใหม่
26 ธันวาคม 2481
10 7 มีนาคม 2485 มติสภาผู้แทนราษฎร 24 กรกฎาคม 2487 ลาออก เพราะ
สภาไม่รับ พรก.
นครบาล
เพ็ชรบูรณ์
16 มีนาคม 2485
21 8 เมษายน 2491 มติสภาผู้แทนราษฎร 24 มิถุนายน 2492 สิ้นสุดลงเมื่อมี
การเลือกตั้ง
ส.ส. เพิ่ม
21 เมษายน 2491
22 25 มิถุนายน 2492 มติสภาผู้แทนราษฎร 28 พฤศจิกายน 2494 รัฐประหาร
นำโดย
พล.อ.ผิน ชุณหะวัณ
6 กรกฎาคม 2492
23 29 พฤศจิกายน 2494 มติคณะรัฐประหาร 6 ธันวาคม 2494 มีการแต่งตั้ง
สมาชิกประเภท
ที่ 2 ขึ้นใหม่
ไม่มีการแถลง
24 6 ธันวาคม 2494 มติสภาผู้แทนราษฎร 23 มีนาคม 2495 มีการเลือกตั้ง
สมาชิกประเภท
ที่ 1 (ส.ส.)
11 ธันวาคม 2494
25 24 มีนาคม 2495 มติสภาผู้แทนราษฎร 25 กุมภาพันธ์ 2500 ส.ส.ครบวาระ
มีการเลือกตั้ง
ทั่วไป
3 เมษายน 2495
26 21 มีนาคม 2500 มติสภาผู้แทนราษฎร 16 กันยายน 2500 รัฐประหาร
นำโดย จอมพล สฤษดิ์
ธนะรัชต์
1 เมษายน 2500
4 พันตรี ควง อภัยวงศ์ 11 1 สิงหาคม 2487 มติสภาผู้แทนราษฎร 17  สิงหาคม 2488 ลาออก เพื่อ
ให้ผู้เหมาะมาแทน
หลังสงครามโลก
ครั้งที่ 2
3 สิงหาคม 2487
14 31 มกราคม 2489 มติสภาผู้แทนราษฎร 18 มีนาคม 2489 ลาออก เพราะ
แพ้มติสภาที่เสนอ
พ.ร.บ.ที่รัฐบาล
รับไม่ได้
7 กุมภาพันธ์ 2489
19 10 พฤศจิกายน 2490 มติคณะอภิรัฐมนตรี  กุมภาพันธ์ 2491 มีการเลือกตั้ง
ทั่วไป
27 พฤศจิกายน 2490
20 21 กุมภาพันธ์ 2491 มติสภาผู้แทนราษฎร 8 เมษายน 2491 ลาออก โดย
ถูกคณะรัฐประหาร
(8 พฤศจิกายน 2490)
บังคับให้ลาออก
1 มีนาคม 2491
5 นายทวี บุณยเกตุ 12 31 สิงหาคม 2488 มติสภาผู้แทนราษฎร 17 กันยายน 2488 ลาออก เพื่อ
ให้ผู้เหมาะสม
มาแทน
1 กันยายน 2488
6 หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช 13 17 กันยายน 2488 15 ตุลาคม 2488 19 กันยายน 2488
35 15 กุมภาพันธ์ 2518 มติสภาผู้แทนราษฎร 13 มีนาคม 2518 ไม่ได้รับความ
ไว้วางใจจาก
ส.ส. ในการ
แถลงนโยบาย
6 มีนาคม 2518
37 20 เมษายน 2519 มติสภาผู้แทนราษฎร 23 กันยายน 2519 ลาออก เพราะ
วิกฤตการณ์
เกี่ยวกับ
จอมพล ถนอมฯ
กลับมาอุปสมบท
30 เมษายน 2519
38 25 กันยายน 2519 มติสภาผู้แทนราษฎร 6 ตุลาคม 2519 รัฐประหาร
นำโดย
พล.ร.อ. สงัดฯ
ไม่มีการแถลง
7 นายปรีดี พนมยงค์
(หลวงประดิษฐ์มนูธรรม)
15 24 มีนาคม 2489 มติสภาผู้แทนราษฎร 1 มิถุนายน 2489 ลาออก เพราะ
ประกาศใช้
รธน.2489
25 มีนาคม 2489
16 11 มิถุนายน 2489 มติสภาผู้แทนราษฎร 23 สิงหาคม 2489 ลาออก เพราะ
ตรากตรำงานหนัก
13 มิถุนายน 2489
8 พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
(หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์)
17 23 สิงหาคม 2489 มติสภาผู้แทนราษฎร 30 พฤษภาคม 2490 ลาออก หลังจาก
การอภิปรายทั่วไป
7 วัน 7 คืน
(รัฐบาลชนะ)
26 สิงหาคม 2489
18 30 พฤษภาคม 2490 มติสภาผู้แทนราษฎร 8 พฤศจิกายน 2490 รัฐประหาร
นำโดย
พล.ท.ผิน ชุณหะวัณ
5 มิถุนายน 2490
9 นายพจน์ สารสิน 27 21 กันยายน 2500 มติสภาผู้แทนราษฎร 26 ธันวาคม 2500 มีการเลือกตั้งทั่วไป 24 กันยายน 2500
10 จอมพล ถนอม กิตติขจร 28 1 มกราคม 2501 มติสภาผู้แทนราษฎร 20 ตุลาคม 2501 รัฐประหาร
นำโดย จอมพล สฤษดิ์
ธนะรัชต์
9 มกราคม 2501
30 9 ธันวาคม 2506 มติสภาผู้แทนราษฎร 7 มีนาคม 2512 มีการเลือกตั้งทั่วไป
ตาม รธน.2511
19 ธันวาคม 2506
31 7 มีนาคม 2512 มติสภาผู้แทนราษฎร 16  พฤศจิกายน 2514 รัฐประหาร
นำโดย จอมพล ถนอม
กิตติขจร
25 มีนาคม 2512
คณะ
ปฏิวัติ
18 พฤศจิกายน 2514 17 ธันวาคม 2515
32 18 ธันวาคม 2515 มติสภาผู้แทนราษฎร 14 ตุลาคม 2516 ลาออก เพราะ
เกิดจลาจล
วันมหาวิปโยค
22 ธันวาคม 2515
11 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ 29 9 กุมภาพันธ์ 2502 มติสภาผู้แทนราษฎร 8 ธันวาคม 2506 อสัญกรรม 12 กุมภาพันธ์ 2502
12 นายสัญญา ธรรมศักดิ์ 33 14 ตุลาคม 2516 พระบรม
ราชโองการ
22 พฤษภาคม 2517 ลาออก
อ้างเหตุร่าง รธน.
ไม่เสร็จ
25 ตุลาคม 2516
34 27 พฤษภาคม 2517 มติสภาผู้แทนราษฎร 14 กุมภาพันธ์ 2518 มีการเลือกตั้งทั่วไป
ตาม รธน. 2517
7 มิถุนายน 2517
13 พลตรี หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช 36 14 มีนาคม 2518 มติสภาผู้แทนราษฎร 12 มกราคม 2519 รัฐบาลยุบสภา
12 มกราคม 2519
เลือกตั้งทั่วไป
19 มีนาคม 2518
14 นายธานินทร์ กรัยวิเชียร 39 22 ตุลาคม 2519

มติคณะปฏิรูปฯ

19 ตุลาคม 2520 รัฐประหาร
นำโดย
พล.ร.อ.สงัด ชลออยู่
29 ตุลาคม 2519
15 พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ 40 11 พฤศจิกายน 2520 มติคณะปฏิวัติ 21 ธันวาคม 2521 มีการเลือกตั้งทั่วไป
ตาม รธน.2521
1 ธันวาคม 2520
41 12 พฤษภาคม 2522 มติสภาผู้แทนราษฎร 3 มีนาคม 2523 ลาออก เพราะ
วิกฤตการณ์
น้ำมัน และ
ผู้ลี้ภัย
7 มิถุนายน 2522
16 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 42 3 มีนาคม 2523 มติสภาผู้แทนราษฎร 30 เมษายน 2526 รัฐบาลยุบสภา
19 มกราคม 2526
เลือกตั้งทั่วไป
28 มีนาคม 2523
43 30 เมษายน 2526 มติสภาผู้แทนราษฎร 5 สิงหาคม 2529 รัฐบาลยุบสภา
1 พฤษภาคม 2529
เลือกตั้งทั่วไป
20 พฤษภาคม 2526
44 5 สิงหาคม 2529 มติสภาผู้แทนราษฎร 4 สิงหาคม 2531 รัฐบาลยุบสภา
29 เมษายน 2531
เลือกตั้งทั่วไป
27 สิงหาคม 2529
17 พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ 45 4 สิงหาคม 2531 มติสภาผู้แทนราษฎร 9 ธันวาคม 2533 ลาออก
แล้วจัดตั้ง
รัฐบาลใหม่
25 สิงหาคม 2531
46 9 ธันวาคม 2533 มติสภาผู้แทนราษฎร 23 กุมภาพันธ์ 2534 รสช.ยึดอำนาจ
นำโดย
พล.อ.สุนทร คงสมพงษ์
9 มกราคม 2534
18 นายอานันท์ ปันยารชุน 47 2 มีนาคม 2534 ประธาน รสช.
เห็นชอบ
7 เมษายน 2535 มีการเลือกตั้งทั่วไป
ตาม รธน.2534
4 เมษายน 2534
49 10 มิถุนายน 2535 มติสภาผู้แทนราษฎร 23 กันยายน 2535 รัฐบาลยุบสภา
30 มิถุนายน 2535
เลือกตั้งทั่วไป
22 มิถุนายน 2535
19 พลเอก สุจินดา คราประยูร 48 7 เมษายน 2535 มติสภาผู้แทนราษฎร 10 มิถุนายน 2535 ลาออก เพราะ
เกิดจลาจล
พฤษภาทมิฬ
6 พฤษภาคม 2535
20 นายชวน หลีกภัย 50 23 กันยายน 2535 มติสภาผู้แทนราษฎร 13 กรกฎาคม 2538 รัฐบาลยุบสภา
19 พฤษภาคม .2538
เลือกตั้งทั่วไป
21 ตุลาคม 2535
53 9 พฤศจิกายน 2540 มติสภาผู้แทนราษฎร 9 พฤศจิกายน 2543 รัฐบาลยุบสภา
9  พฤศจิกายน 2543
เลือกตั้งทั่วไป
20 พฤศจิกายน 2540
21 นายบรรหาร ศิลปอาชา 51 13 กรกฎาคม 2538 มติสภาผู้แทนราษฎร 25 พฤศจิกายน 2539 รัฐบาลยุบสภา
27 กันยายน 2539
เลือกตั้งทั่วไป
26 กรกฎาคม 2538
22 พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 52 25 พฤศจิกายน 2539 มติสภาผู้แทนราษฎร 9 พฤศจิกายน 2540 ลาออก เพราะ
วิกฤตการณ์
เศรษฐกิจ
11 ธันวาคม 2539
23 พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร 54 17 กุมภาพันธ์ 2544 มติสภาผู้แทนราษฎร 11 มีนาคม 2548 อายุสภาฯสิ้นสุด
ครบวาระ 4 ปี
5 มกราคม 2548
26 กุมภาพันธ์ 2544
55 11 มีนาคม 2548

มติสภาผู้แทนราษฎร

– ยุบสภา 24 ก.พ.2549
– ยึดอำนาจโดย คปค.
นำโดยพลเอกสนธิ
บุญยรัตกลิน
 19 กันยายน 2549
23 มีนาคม 2548
19 กันยายน 2549
คณะ
ปฎิรูป
การปกครอง
19 กันยายน 2549

1 ตุลาคม 2549

24 พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ 56 1 ตุลาคม 2549 มติคณะมนตรี
ความมั่นคงแห่งชาติ
29 มกราคม 2551 รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
เมื่อมีการแต่งตั้ง นรม.
คนใหม
พฤศจิกายน 2549
25 นายสมัคร  สุนทรเวช 57 29 มกราคม 2551 มติสภาผู้แทนราษฎร 8 กันยายน 2551 คำวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญ
18  กุมภาพันธ์ 2551
26 นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ 58 18 กันยายน 2551 มติสภาผู้แทนราษฎร 2 ธันวาคม 2551 คำวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญตาม
ความในมาตรา ๑๘๒
ประกอบกับมาตรา๑๗๔
มาตรา ๑๐๗ และ
มาตรา ๑๐๐ แห่ง
ของรัฐธรรมนูญราช
อาณาจักรไทย
7 ตุลาคม 2551
27 นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 59 17 ธันวาคม 2551

มติสภาผู้แทนราษฎร

5  สิงหาคม 2554 รัฐบาลยุบสภา
10 พฤษภาคม 2554
เลือกตั้งทั่วไป
30 ธันวาคม 2551
28 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 60 5  สิงหาคม 2554  มติสภาผู้แทนราษฎร        – 23 สิงหาคม 255 

อ้างอิง : http://www.cabinet.thaigov.go.th/pm_his.htm

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: