โครงการในพระราชดำริ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฏรเสมือนหนึ่งเป็นความทุกข์ของพระองค์ พระองค์จึงทรงมีพระราชดำริ ที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้เกิดความ “พออยู่ พอกิน” พระองค์ทรงใช้พระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ พระราชทานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อประโยชน์สุข แก่ทุกชีวิตในประเทศไทยตลอดมา โครงการพระราชดำริ เป็นโครงการที่ทรงวางแผนพัฒนา ทรงเสนอแนะให้รัฐบาลร่วมดำเนินการตามพระราชดำริ จึงก่อให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ มากมายกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย

๑.โครงการตามพระราชประสงค์ หมายถึง โครงการซึ่งทรงศึกษาทดลองปฏิบัติเป็นการส่วนพระองค์ทรงปรึกษาหารือ กับผู้เชี่ยวชาญในวงการทรง
แสวงหาวิธีทดลองปฏิบัติทรงพัฒนาและส่งเสริมแก้ไขดัดแปลงวิธีการจะเห็นผลชัดเจนแล้ว จึงจะโปรดเกล้าฯให้หน่วยงานราชการเข้ามารับงาน ต่อในการทดลองปฏิบัติ ส่วนพระองค์นั้นทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการดำเนินงานจนได้ผลดีแน่นอนผลราสป์เบอรี่ ในโครงการ หลวงภาคเหนือ แปลงปลูกดอกเยอบีรา ในโครงการหลวงภาคเหนือ

๒.โครงการหลวง เป็นโครงการเฉพาะ เพื่อการพัฒนาและบำรุงรักษาต้นน้ำลำธารในบริเวณป่าเขาในภาคเหนือเพื่อบรรเทาอุทกภัย ในที่ลุ่มอันเกิดจากน้ำป่า หลากเนื่องจาก บริเวณป่าเขาทางภาคเหนือเป็นที่อยู่อาศัยของชาว ไทยภูเขาเผ่าต่างๆ ซึ่งมักโค่นป่า เพื่อทำไร่ เลื่อนลอย ปลูกข้าว พืชไร่ และปลูกฝิ่น ทรงใช้โอกาส นี้พัฒนาชีวิตของชาวไทยภูเขาด้วยการทรงแนะนำให้ปลูกพืชเมืองหนาว เช่น แอปเปิล ข้าว และดอกไม้เมืองหนาว แม้ว่าจะต้องเสด็จพระราชดำเนินไปในถิ่นที่ ทุรกันดารเพื่อทรงเยี่ยมเยียนและ พระราชทานแนวทางดำเนินการ แก่ชาวไทยภูเขาหลายครั้ง ก็มิได้ทรงท้อถอย การพัฒนาจึงค่อยๆ มีผลดีขึ้นตามลำดับ พระราชดำริในการปลูก พืชอื่นทดแทนการปลูกฝิ่น ได้รับการยกย่อง จากนานาประเทศว่า เป็นวิธีปราบปรามการผลิตยาเสพติดได้อย่างดีประการหนึ่ง

๓. โครงการในพระบรมราชานุเคราะห์ เป็นโครงการซึ่งดำเนินงานโดยองค์กรเอกชนตามที่ได้พระราชทาน กระแสพระราชดำดำริแนะนำได้ทรง ติดตามผลงานโดยต่อเนื่องเช่นโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งดำเนินการโดย คณะกรรมการโครงการ และสโมสรไลออนส์แห่งประเทศไทยเป็นองค์กรที่จัดหาทุนสนับสนุนการจัดพิมพ์ ช่วยจัดจำหน่ายและช่วยจัดหาผู้ซื้อเพื่อ บริจาคแก่โรงเรียนที่ไม่มีงบประมาณ หรือไม่ได้รับงบประมาณสำหรับซื้อหนังสือโครงการพัฒนาหมู่บ้านสหกรณ์เนินดินแดง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สโมสรโรตารี่แห่งประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการตามแนวพระราชดำริ

๔. โครงการตามพระราชดำริ เป็นโครงการพัฒนาด้านต่างๆ มีอยู่ทั่วประเทศไทย มีทั้งโครงการระยะสั้นและโครงการระยะยาวใช้เวลากว่า ๕ ปี จึงจะเห็นผล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางแผนพัฒนา โดยทรงเสนอแนะให้รัฐบาลร่วมดำเนินการตามแนวพระราชดำริบางโครงการมี ลักษณะเป็นงานวิชาการ เพื่อการศึกษาค้นคว้าทดลอง และวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งวิธีการปฏิบัติที่ได้ผลอย่างแท้จริงในแต่ละสภาพสังคมและ สภาพภูมิประเทศแวดล้อม เนื่องจากมีหน่วยราชการหลายหน่วยที่ดำเนินงานสนองพระราชดำริ เดิมเป็นลักษณะต่างฝ่าย ต่างทำขาดการ ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างสอดคล้องสนับสนุนซึ่งกันและกันให้ได้ประโยชน์สูงสุดตาม แนวพระราชดำริ เมื่อพุทธศักราช ๒๕๒๔ รัฐบาลสมัย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ จึงได้ประกาศ”ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ” ว่าด้วย โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ.๒๕๒๔” กำหนดให้มีคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการเลขาธิการ กปร.เป็นกรรมการ และเลขานุการกรรมการ ได้แก่ ปลัดกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เลขาธิการนายกรัฐมนตรีและเลขาธิการคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ก่อนที่จะพระราชทานกระแสพระราชดำริ โครงการใดๆ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงศึกษาข้อมูลต่างๆ และทรงดำเนินการเป็นขั้นตอน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: